header logo

Ko su muzikoterapeuti

Muzikoterapeuti UMTS su fakultetski obrazovane i muzički obrazovane osobe koje su nakon osnovnog studija prošle edukaciju iz muzikoterapije.

Svi kandidati pre početka edukacije prolaze inicijalni intervju koji govori u psihološkoj podobnosti kandidata za takvu vrstu školovanja, a kandidati koji nisu profesionalni muzičari polažu prijemni iz muzičkih sposobnosti.

Nakon završetka školovanja, kandidati polaži završni ispit, a nakon toga se upisuju u registar profesionalnih muzikoterapeuta UMTS.

Profesionalni muzikoterapeuti UMTS su dužni da sprovode muzikoterapijsku delatnost i da se kontinuirano edukuju kako bi nakon pet godina mogli da obnove svoj status punopravnih članova.

Kandidati koji su školovani u inostranstvu  polažu ispit o osposobljenosti pred Profesionalnim odborom UMTS, a prethodno treba da imaju ostvaren predviđeni koji je usklađen sa brojem sati prema Pravilniku edukacije Udruženja muzikoteapeuta Srbije, kako bi stekli status aktivnih članova. Do tada imaju status kandidata za muzikoterapeute – pridruženih članova ili kandidata u edukaciji UMTS  obavljaju muzikoterapijsku delatnost sa podeljenom odgovornošću tj. pod supervizijom.

Ove regulative se primenjuju do formiranja registra progestionalnih muzikoterapeuta i donošenja Zakona o miuzikoterapiji od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Štampa