header logo

Članstvo

Članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije se dele u nekoliko grupa i to: aktivni (punopravne) članovi, pridruženi članovi, kandidati u edukaciji, supervizori i počasni članovi

AKTIVNI ČLAN:

  • muzikoterapeuti sa završenom edukacijom iz muzikoterapije koji poseduju odgovarajući važeći sertifikat o osposobljenosti od strane UMTS da mogu samostalno da obavljaju muzikoterapijsku delatnost I koji su upisani u registar profesionalnih muzikoterapeuta UMTS
  • muzikoterapeuti koji su završili edukaciju iz muzikoterapije u inostranstvu, koji zadovoljavaju uslove da budu registrovani kao aktivni članovi  Udruženja muzikoterapeuta Srbije I o tome poseduju odgovarajući važeći sertifikat da mogu samostalno da obavljaju muzikoterapijsku delatnost

kandidat za muzikoterapeuta - PRIDRUŽENI ČLAN

  • kandidati za muzikoterapeuta -  pridruženi članovi su završili program edukacije, ali jos nisu stekli uslove za aktivnog člana  ili nisu stekli uslove da obnove status aktivnog člana), pa muzikoterapijsku delatnost obavljaju sa podeljenom odgovornošću tj. pod supervizijom

KANDIDAT U EDUKACIJI

  • kandidati koji se aktuelno edukuju za profesionalne muzikoterapeute prema pravilniku Pravilniku edukacije iz muzikoterapije UMTS

SUPERVIZOR

  • supervizor je aktivni član Udruženja muzikoterapeuta Srbije sa minimum pet godina kliničkog iskustva muzikoterapeuta sa punim radnim vremenom akreditovan od skupštine UMTS, a na predlog izvršnog odbora UMTS.

POČASNI ČLANOVI

  • pojedinac koji je svojim delovanjem doprineo osnivanju Udruženja muzikoterapeuta Srbije,  nastanku i razvoju muzikoterapije u našoj zemlji. 

Štampa