Brankova 13, 11000 Beograd

Rad na donošenju zakonskih regulativa

Rad Udruženja muzikoterapeuta Srbije je doprineo da je muzikoterapija u Srbiji prepoznata kao zdravstvena usluga iz domena klasične medicine, koju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite plaća Republički fond zdravstvenog osiguranja, a muzikoterapeuti su prepoznati kao nezavisna pridružena zdravstvena profesija.

AKTUELNO VAŽEĆE ZAKONSKE REGULATIVE U VEZI MUZIKOTERAPIJE
U REPUBLICI SRBIJI

MUZIKOTERAPIJA KAO ZDRAVSTVENA USLUGA

Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnim nivou zdravstvene zaštite "Sl. glasnik RS", br 107/05, 109/05 – исправка и 57/11, br. 70/2019)

MUZIKOTERAPIJA JE PLAĆENA OD DRŽAVNOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekndarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite "Sl. glasnik RS", br. 55/2019

MUZIKOTERAPIJA KAO PRIDRUŽENA ZDRAVSTVENA PROFESIJA

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama iz oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)

PARADOKS

PROFESIONALNI MUZIKOTERAPEUTI POSTOJE, USLUGA POSTOJI I PLAĆENA JE OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, A PACIJENTI NE MOGU DA DOBIJU USLUGU, JER ZAPOSLENIH MUZIKOTERAPEUTA, U DRŽAVNIM USTANOVAMA, NEMA.

U cilju daljeg bržeg razvoja muzikoterapije, neophodno je doneti Zakon o muzikoterapiji koji će odrediti i zaštiti status profesionalnih muzikoterapeuta UMTS, doprineti bržem razvoju i implementaciji muzikoterapije u zemlji, kao i sprečavanju zloupotrebe.

Udruženje muzikoterapeuta Srbije je u novembru 2019. dalo nacrt Predloga Zakona o muzikoterapiji Ministarstvu zdravlja sa molbom da se formira radna grupa koja bi nastavila rad na Zakonu.

Šta donošenjem Zakona o muzikoterapiji dobija država?

Primenu muzikoterapije pod okriljem zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i prosvete
Značajnu uštedu za Republički fond zdravstvenog osiguranja
Sprečavanje zloupotrebe muzikoterapije i zaštitu klijenata
Prevenciju nastanka psihijatrijskih i psihosomatskih poremečaja, bolesti zavisnosti i antisocijalnih poremečaja
Regulisanje edukacije iz muzikoterapije
Formiranje komore profesionalnih muzikoterapeuta od strane države
Regulisanje i kontrolu rada profesionalnih muzikoterapeuta od strane države
Destigmatizaciju i humanizaciju određeniih ustanova
Podršku procesu inkluzijje
Šta donošenjem Zakona o muzikoterapiji dobijaju profesionalni muzikoterapeuti?
Postaju deficitarna profesija i dobijaju široku lepezu radnih mesta i ustanova gde mogu da se zaposle kao ravnopravni članovi tima
Razvijanje i zaštitu profesionalnog identiteta
Razvijanje muzikoterapije kao nauke

ZAŠTO JE NEOPHODAN ZAKON PO MUZIKOTERAPIJI ?

Kao muzikoterapeuti se predstavljaju lica koja nemaju nikakvu edukaciju iz muzikoterapije
Kao muzikoterapeuti se predstavljaju lica koja nemaju važeću licencu tj. završenu edukaciju iz muzikoterapije
Muzikoterapija se zloupotebljava pod imenom i formom zvukovne terapije i nudi edukacija od strane nekvalifikovanih ili napola kvalifikovanih osoba
Prodaju se klinički neprovereni “metodi”, “terapijski“ diskovi, kompjuterske aplikacije, muzički /zvučni instrumenti
Publikuju se naučni radovi i publikacije „pseudomuzikoterapeuta“ i njihovih mentora
Zdravstvene ustanove naplaćuju muzikoterapijske usluge koje sprovode, iako nemaju zaposlene školovane muzikoterapeute
RFZO RS je obavešten o zloupotrebi i naplaćivanju usluge od strane nekih zdravstvenih ustanova, pa je kao rešenje devalvirao cenu muzikoterapijske usluge, u odnosu na raniju cenu, umesto da prekine plaćanje ustanovama koje nemaju zaposlene školovane muzikoterapeute. i time omogući da budu zaposleni školovani muzikoterapeuti
Pacijenti/klijenti ne mogu da dobiju muzikoterapijsku uslugu ili je dobijaju od nekvalifikovanih osoba, što kompromituje njihovo zdravlje
Nedostatak školovanog kadra smanjuje kvalitet zdravstvene i socijalne zaštite, onemogućava sprovođenje preventivnih progama, usporava proces inkluzije i destigmatizacije u školama i društvu uopšte
Brojne ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, kao i škole, traže da se angažuju profesionalni muzikogterapeuti
Profesionalni muzikoterapeuti godinama volontiraju, što dovodi do sindroma izgaranja
Profesionalni muzikoterapeuti odlaze u inostranstvo
Profesionalni muzikoterapeuti odustaju i bave se drugim poslom
Kandidati uče muzikoterapiju u inostranstvu i ne vraćaju se u zemlju ili traže ad hoc rešenja i vraćaju se sa „diplomama“ kratkih edukacija iz inostranstva
Hatorumov program edukacije iz muzikoterapije koji se odvija pod okriljem UMTS, i pored višegodišnjih nastojanja, nije prihvaćen od strane Univerziteta, čime se onemogućava sticanje akademskih zvanja , formiranje instituta, pristup inovcionim I istraživačkim fondovima.
Država i drugi izvori,  finansiraju projekte samozvanih, neškolovanih muzikoterapeuta u našoj zemlji
Neki mediji podržavaju zloupotrebu muzikoterapije, unose zabunu među građanstvo i stručnu javnost, predstavljajući needukovane muzikoterapeute i njihovu aktivnost kao muzikoterapiju

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram