Brankova 13, 11000 Beograd

Ciljevi i zadaci

Ciljevi Udruženja muzikoterapeuta Srbije:

okuplja muzikoterapeute koji su kompletirali svoju edukaciju ili su u toku edukacije iz muzikoterapije i predstavlja njihove interese u društvu i njegovim organizacijama;
postavlja I utiče na edukacijske standarde u domenu muzikoterapije;
daje podršku uvođenju I primeni muzikoterapije u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, školama I predškolskim ustanovama;
radi na formiranju profesionalnog identiteta muzikoterapeuta i muzikoterapije u našem društvu;
predlaže profesionalne kriterijume za izvođenje tehnika muzikoterapije i nastoji da budu prihvaćeni i primenjeni od strane odgovarajućih socijalnih, zdravstvenih I prosvetnih institucija, kao i muzikoterapeuta samih;
razvija kriterijume i normative esencijalne za kreiranje etičkog kodeksa na polju muzikoterapije i insistira na njihovom poštovanju;
podstiče razvijanje naučno-istraživačke i izdavačke delatnosti na polju muzikoterapije;
radi na promociji teorijskog znanja iz oblasti muzikoterapije u našem društvu;
okuplja eksperte iz različitih struka koji svojim radom mogu doprineti razvoju teorije i prakse muzikoterapije;
radi na medijskoj promociji muzikoterapije u našem društvu;

Zadaci Udruženja muzikoterapeuta Srbije:

predlaže zakonske normative u domenu muzikoterapije;
sarađuje sa strukovnim asocijacijama muzikoterapeuta u inostranstvu;
organizuje predavanja, profesionalne sastanke, edukativne seminare, simpozijume, kongrese, itd;
organizuje i podržava naučne i profesionalne izdavačke aktivnosti članova Udruženja iz oblasti rada Udruženja;
podržava istraživanje aktuelnih problema iz oblasti muzikoterapije i učestvuje u sakupljanju profesionalne literature;
učestvuje u uključivanju muzikoterapije u redovne programe magistarskih i doktorskih studija na fakultetima, programe specijalizacije i subspecijalizacije;
prati praksu svojih članova i primenu etičkog kodeksa u profesiji muzikoterapeuta u domenu edukacije, terapije, istraživanja I javnog istupanja, i osigurava da se njegovi članovi pridržavaju principa profesionalne etike, znanja, odgovornosti i humanog ponašanja prema svojim klijentima i pacijentima, a preduzima odgovarajuće mere u slučaju narušavanja istih;
daje mišljenje u vezi sa odgovarajućim statusom i profesionalnim telima u vezi sa polisom zdravstvenog osiguranja.

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram