Brankova 13, 11000 Beograd

Članstvo

Članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije se dele u nekoliko grupa i to: aktivni (punopravni) članovi, pridruženi članovi, kandidati u edukaciji, supervizori i počasni članovi

AKTIVNI ČLAN

muzikoterapeuti sa završenom edukacijom iz muzikoterapije koji poseduju odgovarajući važeći sertifikat o osposobljenosti od strane UMTS da mogu samostalno da obavljaju muzikoterapijsku delatnost sa ličnom odgovornošću I koji su upisani u registar profesionalnih muzikoterapeuta UMTS, dok izdavanje licence ne bude u nadležnosti Ministarstva zdavlja.

muzikoterapeuti koji su završili edukaciju iz muzikoterapije u inostranstvu, koji zadovoljavaju uslove da budu registrovani kao aktivni članovi Udruženja muzikoterapeuta Srbije I o tome poseduju odgovarajući važeći sertifikat da mogu samostalno da obavljaju muzikoterapijsku delatnost sa ličnom odgovornošću, dok izdavanje licence ne bude u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

KANDIDAT ZA MUZIKOTERAPEUTA - PRIDRUŽENI ČLAN 

Muzikoterapeut koji obavlja muzikoterapijsku delatnost sa podeljenom odgovornošću tj. pod supervizijom

član Udruženja koji je završio program edukacije u skladu sa Pravilnikom edukacije Udruženja muzikoterapeuta Srbije i nalazi se pred ispitom osposobljenosti koji će mu omogućiti sticanje potvrde u vezi samostalnog obavljanja delatnosti, a do tada muzikoterapijsku delatnost obavlja sa podeljenom odgovornošću tj. pod supervizijom.

član Udruženja koji je izgubio status aktivnog člana, pa do ponovnog sticanja statusa aktivnog člana obavlja muzikoterapijsku delatnost sa podeljenom odgovornošću tj. pod supervizijom;

član Udruženja koji ima završenu edukaciju iz muzikoterapije u inostranstvu, ali program koji je završio ne zadovoljava uslove za sticanje statusa aktivnog člana, pa do polaganja ispita osposobljenosti i sticanja statusa aktivnog člana UMTS, može da sprovodi muzikoterapijsku delatnost pod supervizijom.

član Udruženja koji ima završenu edukaciju iz muzikoterapije i najmanje pet godina muzikoterapijske prakse sa punim radnim vremenom ( deset godina prakse sa pola radnog vremena) u referentnoj ustaovi u inostranstvu, pa do polaganja ispita o osposobljenosti i sticanja statusa aktivnog člana UMTS, može da sprovodi muzikoterapijsku delatnost pod supervizijom.

KANDIDAT U EDUKACIJI

Kandidat u edukaciji iz muzikoterapije je onaj član Udruženja čija je edukacija iz muzikoterapije po programu koji obavlja Hatorum doo pod okriljem Udruženja muzikoterapeuta Srbije u toku.

Kandidat u edukaciji može da bude i inostrani državljanin, koji se školuje u Hatorum doo prema Pravilniku edukacije iz muzikoterapije UMTS, a koji tokom školovanja ima stalni ili privremeni boravak u inostranstvu.

SUPERVIZOR

Supervizor je aktivni član Udruženja muzikoterapeuta sa minimum pet godina iskustva sa punim radnim vremenom (ili deset godina sa pola radnog vremena) pod supervizijom, koji je završio puni broj sati lične analize, ima lični kredibilitet i profesionalni kredibilitet kao muzikoterapeut, akreditovan je od skupštine UMTS, na predlog Hatorum doo, uz preporuku profesionalnog i izvršnog odbora UMTS, a u skladu sa važećim Pravilnikom o edukaciji

POČASNI ČLANOVI

Počasni član Udruženja je član izvršnog odbora prvobitnog Jugoslovenskog udruženja za muzikoterapiju ili drugo lice koji može i ne mora biti muzikoterapeut, ali je svojim delovanjem doprineo osnivanju i delovanju Udruženja muzikoterapeuta Srbije (tadašnjeg Jugoslovenskog udruženja za muzikoterapiju), nastanku i razvoju muzikoterapije u našoj zemlji.

Počasni članovi mogu participirati u radu svih organa Udruženja u smislu savetodavne uloge, ali ne mogu da obavljaju muzikoterapijsku delatnost ukoliko nisu profesionalni muzikoterapeuti, niti mogu koristiti zvanje.

O UMTS

Udruženje muzikoterapeuta Srbije UMTS je osnovano 27. juna 2001. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Ranke Radulović i njenih najbližih prijatelja i saradnika.

Član Evropske muzikoterapijske konfederacije od 2004. godine.

Kontakt

UMTS - Udruženje muzikoterapeuta Srbije
Brankova 13, 11000 Beograd, Srbija
office@muzikoterapija.org.rs
Pridružite nam se
Copyright ©
2024
UMTS |
Izrada Sajta Alpha Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram